ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

เข้าสู่หน้าหลัก

 บทอาศิรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


ธ ประดุจรวิโรจน์โชติห้วงหาว
ธ เปรียบราวร่มโพธิ์ปกเกศี
ธ ครองไทยครองธรรมนำความดี
ธ คือศรีสยามศักดิ์หลักกระมล

พระเกียรติก้องระบิลไกลไปทั่วหล้า
พระเมตตาประชาราษฎร์ทุกแห่งหน
พระกอปรกิจเกื้อประโยชน์มหาชน
พระบันดลศานติสุขดับทุกข์ภัย

แปดสิบเจ็ดพรรษามหากษัตริย์
ภูมิพลภัทรราชพิศุทธิ์ใส
น้อมเศียรนบบาทบงสุ์พระทรงชัย
ตั้งจิตใจอธิษฐานถวายพระพร

ขอพระองค์ดำรงขันธ์ยั่งยืนนาน
พระบารมีแผ่ไพศาลประภัสสร
พระพลานมัยสุขสมบูรณ์สถาพร
เป็นมิ่งขวัญพลนิกรนิจนิรันดร์


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม


TOP