เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และ อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจากการเข้าร่วมประกวดผลงาน
และจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ
“43rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เมื่อวันที่ 13 - 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล หมายเลข 0-2218-2742 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
 
กิจกรรมด้านวิชาการ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
Sister Schools Programme /
Visit to Reuera Primary School
and Glen Eden International
School, Auckland, New Zealand
(9/03-15/04/2015)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
งานทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปีการศึกษา 2558
(21/05/2558)
โครงการการเรียนการสอน ภาค
ฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
และวิถีเรียนรู้พอเพียง
ผ่านการศึกษานอกห้องเรียน
ของนักเรียนโครงการ
การศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนรู้
(21-23/04/58)
กิจกรรมทั่วไป
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
 

 
 
  ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมด้านวิชาการ
ค่ายลูกเสือ ป.6
ณ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
(8-10/03/58)
ป.6 ทัศนศึกษาสวนสามพราน
จ.นครปฐม
(6/03/58)
โครงการอิสระเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
(6/03/58)
ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน
จ.นครปฐม
(3/03/58)
กิจกรรมงานวันเอกลักษณ์ไทย
(19/02/58)
พิธีมอบเกียรติบัตร
โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย รุ่น 20
(18/02/58)
ค่ายดาราศาสตร์ ป.6 ภาคทฤษฎี
(14/02/58)
ป.2 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ
(11/02/58)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
(7-8/02/58)
ป.5 ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
(5/02/58)
วิชาเลือกเสรี ป.5-ป.6
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หิน-แร่
กรมทรัพยากรธรณี
(3/02/58)
การแถลงข่าวและพิธีส่งมอบแท็บเล็ต
ในโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง FUJITSU กับโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำระบบ IT
มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
(2/02/58)
ป.1 ไปชมการแสดงของ ตาวิเศษ
ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(2/02/58)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
(1/02/58)
นักเรียนเข้ารับรางวัล
แข่งขันคณิตศาสตร์
ที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
(30/01/58)
คณาจารย์และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนของโรงเรียน
(22/01/58)
การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ สาธิตจุฬาฯ
พาท่องอาเซียน ระดับ ป.3 - ป.4
(22/01/58)
โครงการ Art Learning ป.5
ทัศนศึกษา MOCA พิพิธภัณฑ์
ศิลปะไทยร่วมสมัย
(18/01/58)
 
โครงการ Art Learning ป.4
ทัศนศึกษา MOCA พิพิธภัณฑ์
ศิลปะไทยร่วมสมัย
(17/01/58)
ฝ่ายแผนงบประมาณ
และประกันคุณภาพจัดอบรม
วิธีการกรอกภาระงาน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(13-14/01/58)
โครงการ Art Learning ป.6
วาดภาพที่สวนสันติชัยปราการ
และทัศนศึกษาพิพิธบางลำพู
(11/01/58)
โครงการ Art Learning ป.5
วาดภาพที่สวนสันติชัยปราการ
และทัศนศึกษาพิพิธบางลำพู
(10/01/58)
นักเรียนที่เข้ารับรางวัล
จากนายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
(7/01/58)
แสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดเล่านิทาน
ประกอบการแสดง โดยคณะอักษาศาสตร์ จุฬาฯ
(7/01/58)
หน่วยคอมพิวเตอร์จัดการอบรม
เรื่อง Online Tool เพื่อการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
(24/11/57)
โครงการ Art Learning ป.2
ทัศนศึกษา
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
(15/11/57)
ป.4 ทัศนศึกษา
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,
พระบรมหาราชวัง,
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร และ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
(12/11/57)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
MOCA
(2/11/57)
นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขัน
ทางวิชาการ วิชา คณิตศาสตร์
รายการต่างๆ
(9/10/57)
นักเรียนได้รับรางวัล
ในการแข่งขันวิชาการ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
(9/10/57)
ผู้อำนวยการ (รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ)
มอบเสื้อสามารถและช่อดอกไม้
เป็นกำลังใจแก่
ด.ช.สิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ ชั้น ป.6/5 ในโอกาสที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
(2/10/57)
งานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
"สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน
ประจำปี 2557"
(26/09/57)
โครงการทัศนศึกษา และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น
สาธิตจุฬาฯ - Heiwa Nishi - Owari
International Club
(18-24/09/57)
คณาจารย์รับฟังการบรรยายเรื่อง
เทคนิคการดูแลนักเรียนโดยใช้
จิตวิทยาเชิงบวก
โดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
และ สรรค์สร้างหนังสือเรียน
สไตล์สาธิตจุฬาฯ
โดย อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์ ในการประชุมวิชาการโรงเรียน
(23/09/57)
การประชุมและมอบเกียรติบัตร
แก่ผู้ปกครองที่เป็นวิทยากร
สอนวิชาเลือกเสรี
(19/09/57)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6
(13-15/09/57)
งานแนะแนวจัดการบรรยาย
เรื่อง จากเด็กธรรมดาสู่เด็กอัจฉริยะ
โดย พญ.จิตรา วงศ์บุญสิน
(12/09/57)
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ชนะรางวัลในการแข่งขันรายการ
วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(10/09/57)
ร่วมแสงความยินดีกับนักเรียน
ที่ชนะรางวัลในการเข้าร่วมประกวด
บรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต
(10/09/57)
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา โดยสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม
(6/09/57)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
(30/08/57)
ป.1 ทัศนศึกษาสยามโอเชี่ยนเวิลด์
(26/08/57)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรียนเชิญ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์
นักวิจัยหญิงคนแรกที่ไปทำงาน
วิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติกา
มาบรรยายประสบการณ์
ให้นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 ฟัง
(25/08/57)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5
(23-24/08/57)
กิจกรรม Science show
การประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้น ป.4 ในกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(22/08/57)
ป.1-ป.2 แข่งขันจรวดพลังลม
(21/08/57)
ป.6 สนุกกับการทดลอง
(20/08/57)
รอง ผอ.ฝ่ายบริการ
(ผศ.ทินกร บัวพูล) มอบรางวัล
สายภาษาอังกฤษจัด
การประกวดคัดลายมือ
ภาษาอังกฤษและ
ทำบัตรอวยพรวันแม่
(20/08/57)
สายศิลปะมอบรางวัลแก่นักเรียน
ที่ชนะประกวดวาดภาพวันแม่
(20/08/57)
รอง ผอ.ฝ่ายบริการ
(ผศ.ทินกร บัวพูล) มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมและจัดทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
(18/08/57)
การแข่งขันทำของเล่น
จากวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 ในกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
(17/08/57)
โครงการ Art Learning ป.5
ทัศนศึกษาหอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
(17/08/57)
ค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารี ป.3
(16/08/57)
โครงการ Art Learning
ป.4 ทัศนศึกษา
หอศิลป์พระบรมราชินีนาถ
(16/08/57)
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
ปี 2557
(15/08/57)
นักเรียนเข้าร่วมประกวด
โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ
ประจำปี 2557
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
(15/08/57)
ป.2 ทัศนศึกษา Fun Arium
(15/08/57)
อาจารย์ไปต้อนรับนักเรียน
ที่กลับจากเดินทาง
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์
World Mathematic Invitational
; WMI 2014
(14-08-2557)
ผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้
ร่วมแสดงความยินดีกับ
อ.อรชา พันธุบรรยงก์ ผู้ได้รับรางวัล "ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น"
ประจำปี พ.ศ. 2557
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(13-08-2557)
การแข่งขันหุ่นยนต์ Click Robot
(8-08-2557)
ป.3 ทัศนศึกษา Kid Zania
(7-08-2557)
คณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมชม
และดูงานการสอนภาษาจีน
ที่โรงเรียนจิตรลดา
(5-08-2557)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ตอบปัญหาวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(5-08-2557)
นักเรียนแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematic Contest; IMC 2014
ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2557
(1-5-08-2557)
ผู้อำนวยการมอบเข็ม
กรรมการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
แก่นักเรียนที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557
(1-08-2557)
บรรยายเรื่อง สมาธิสั้น...เทียม สาเหตุและการรักษา
โดยอาจารย์
แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์
(31-07-2557)
ป.5 ทัศนศึกษา
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
(31-07-2557)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ
แข่งขันสะกดคำภาษาไทย
(29-07-2557)
ป.4 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(29-07-2557)
โครงการ Art Learning
ป.6 วาดรูปวัดราชบพิตร
(27/07/57)
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(24-28-07-2557)
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
จัดอบรมเรื่อง
เทคนิคการเขียนบทความ
โดย ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
(23-07-2557)
คณะอนุกรรมการบัณณาสสมโภช
เยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการ
รางวัลบัณณาสสมโภช
(22-07-2557)
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดอบรม
เรื่องเทคนิคการเขียนบทความ
โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
และ ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
(21-07-2557)
โครงการ Art Learning
ป.5 วาดรูปวัดราชบพิตร
(20/07/57)
โครงการ Art Learning
ป.3 ทัศนศึกษา หอศิลปะร่วมสมัย
(19/07/57)
งานแถลงข่าว "โครงการ
พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและ
ชุมชน (ครูต้นแบบ) อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี" ภายใต้
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
หลักสูตร "ภูมิพลังแผ่นดิน"
(16/07/57)
โครงการ Art Learning
ป.5 ทัศนศึกษาหอศิลป์จามจุรี
(16/07/57)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษา
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
(13/07/57)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษาหอศิลป์จามจุรี
(10/07/57)
ป.4 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
จ.ปทุมธานี
(10/07/57)
การแข่งขันตอบปัญหา
สาธิตจุฬาฯพาท่องฟุตบอลโลก 2014 (2-07-2557)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษา MOCA
(28/06/57)
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(26/06/57)
คุยกับคุณครูระดับอนุบาล
(17/06/57)
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
โครงการโรงเรียนพี่น้อง
สาธิตจุฬาฯ-นิวซีแลนด์
โดยอุปฑูตนิวซีแลนด์
ประจำประเทศไทย
(29/05/57)
พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
ของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร

ครั้งที่ 6
(21/05/57)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา
(1/04/2558)
โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย
รุ่น 20 ไปทำกิจกรรมที่บ้านครูธานี
(13/03/58)
พิธีมอบของรางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณให้กับ
นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ
สหกรณ์ร้านค้าฯ
และนักเรียนจิตอาสา
ช่วยงานประจำปีการศึกษา 2557
(26/02/58)
พิธีรับโล่ เกียรติบัตร
และหมวกสามารถ
นักเรียนที่ทำชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนทางด้านกีฬา
ในวันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557
(13/02/58)
การฝึกซ้อมอพยพหนีอัคคีภัย
(12/02/58)
กิจกรรมเสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า
ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ
จ.กาญจนบุรี
(7/02/58)
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ป.6
ฝึกซ้อมดับเพลิง
(5/02/58)
กีฬาสีระดับอนุบาล
(5/02/58)
ระดับชั้น ป.5 จัดโครงการ
เอื้ออาทรผู้สูงวัย
คือวัฒนธรรมไทยอันงดงาม
ที่บ้านพักคนชรา บ้านบางแค 2
(21/01/58)
คณะกรรมการมาตรวจประเมิน
ด.ญ.ดาวาว เส็งหลวง
เพื่อประเมินและคัดเลือก
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(20/01/58)
โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อย
รุ่น 20 ทัศนศึกษา
จ.ปราจีนบุรี - ฉะเชิงเทรา
(17-18/01/58)
กิจกรรมวันครูประจำปี 2558
(16/01/58)
สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่...
สุขสันต์รับวันเด็ก 2558
(ส่วนพิธีการ)
(9/01/58)
เชิญติดตามผลการแข่งขัน
ภาพกิจกรรม และความประทับใจ
ของการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39
"จามจุรีเกมส์" ที่เว็บไซต์
chamchurigames39.chula.ac.th
(21-27/12/57)
คณาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม
"โครงการปลูกข้าววันแม่
เก็บเกี่ยววันพ่อ
ปลูกไม้ใหญ่เป็นร่มไทรให้แผ่นดิน"
ครั้งที่ 3 ณ พื้นที่โครงการพัฒนา
ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(13/12/57)
โครงการปล่อยเต่าทะเล
ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
(8-10/12/57)
โครงการสาธิตจุฬาฯ แบ่งปัน
สภานักเรียนอาสา
ช่วยเพื่อนต่างโรงเรียน ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2557
(4/12/57)
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
(25/11/57)
การบรรยายเรื่อง
สุขภาพจิตในโรงเรียน
โดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
(14/11/57)
ค่ายธรรมปฏิบัติ ป.6
ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์
อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี
(7-9/11/57)
การประกวดนางนพมาศ
และกิจกรรมลอยกระทง
ประจำปี 2557
(6/11/57)
กิจกรรมการประกวดกระทงลอย
เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง
ประจำปี 2557
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(5/11/57)
โครงการสาธิตจุฬาฯ
ร่วมใจปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขตบางขุนเทียน
(1/11/57)
พิธีคำนับครูดนตรีนาฏศิลป์
ของผู้ร่วมกิจกรรมการแสดง
ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์"
(28/10/57)
คณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียน
ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงพยาบาลศิริราช
(27/10/57)
การประชุมรับฟังการสรุป
ผลการตรวจประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2556
(21/10/57)
ป.5 ทำพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ
(21/10/57)
การบรรยายธรรม เรื่อง
"เลี้ยงลูกด้วยธรรมะ เติมเต็มสายใยในครอบครัว"
โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ
(16/10/57)
นักเรียนเข้ารับการตรวจวัดสายตา
โดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
(16/10/57)
การแข่งขันฟุตบอลสาธิตจตุรมิตร
ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 5
ณ โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เจ้าภาพ)
(11/10/57)
การตรวจประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
(7-8/10/57)
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ปีที่ 101 และครบรอบ 1 ปี
ของการสิ้นพระชนม์
(3/10/57)
คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์)
พร้อมคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์
สักการะพระพุทธวีรสีห์ตรีโลกนาถ
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
(1/10/57)
สภานักเรียนจัดงานแสดงมุฑิตาจิต
แด่ ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
(30/09/57)
กิจกรรมวันสันติภาพสากล
(29/09/57)
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เพื่อถวายสักการะและน้อมระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวัน "มหิดล"
(24/09/57)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลเบืองต้น
(18/09/57)
โครงการส่งเสริมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
เรียนรู้การทำนาที่บ้านนาครูธานี
(30/08/57)
ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยแผ่นดินไหว
(29/08/57)
การแสดง ศุกร์สโมสร
ครั้งที่ 2 / 2557
(29/08/57)
ป.1 แข่งชักเย่อ
(20-21-29/08/57)
การแข่งขันฟุตบอล
FIFA CUD Cup ครั้งที่ 5
(20-29/08/57)
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รับฟังการบรรยายธรรมหัวข้อ
ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกคน ฝึกสอน
โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท
(27/08/57)
นักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6
รับฟังการให้ความรู้เรื่อง
“อุบัติภัยแผ่นดินไหว
สาเหตุและวิธีทำให้รอดชีวิต”
โดยคณะวิทยากรจาก
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
(22/08/57)
นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.4
รับฟังการให้ความรู้เรื่อง
“อุบัติภัยแผ่นดินไหว
สาเหตุและวิธีทำให้รอดชีวิต”
โดยคณะวิทยากรจาก
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
(21/08/57)
นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.2
รับฟังการให้ความรู้เรื่อง
“อุบัติภัยแผ่นดินไหว
สาเหตุและวิธีทำให้รอดชีวิต”
โดยคณะวิทยากรจาก
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
(19/08/57)
การประกวดแฟนซี
สัตว์เลี้ยงแสนรัก
ของนักเรียนระดับป.5 ในกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(19/08/57)
คณาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม
"โครงการปลูกข้าววันแม่
เก็บเกี่ยววันพ่อ
ปลูกไม้ใหญ่เป็นร่มไทรให้แผ่นดิน"
ครั้งที่ 2 ณ พื้นที่โครงการพัฒนา
ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
(17/08/57)
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร
และกรรมการสภานักเรียน
เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วม
การปลูกต้นไม้ในกิจกรรม
จุฬาฯ รักษ์โลก
(8-08-2557)
พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
(8-08-2557)
ตรวจสุขภาพปากและฟัน
นักเรียนทั้งโรงเรียน
โดยทันตแพทย์และทีมงาน
จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(5-08-2557)
นักเรียนระดับชั้น ป.6
ที่ผู้ปกครองอนุญาต
รับการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก จากเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5
(1-08-2557)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(24-07-2557)
เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ร้านค้า
(23-07-2557)
นักเรียน ป.1 ฝึกการเวียนเทียน
ในวิชาจริยศึกษา
(10/07/57)
ผู้อำนวยการมอบเสื้อสามารถ
แก่ ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล (ป.3/3)
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในฐานะ
นักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
Junior World ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
(9-07-2557)
"โครงการเสาธง ๕ นาที"
ทำความดีเพื่อประเทศไทย ครั้งที่ 2
โดยกองร้อยเฉพาะกิจรักษา
ความสงบที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 1
รักษาพระองค์
(9-07-2557)
"โครงการเสาธง ๕ นาที"
ทำความดีเพื่อประเทศไทย
โดยกองร้อยเฉพาะกิจรักษา
ความสงบที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 1
รักษาพระองค์
(1-07-2557)
การตกแต่งรถแห่เทียน
และพิธีถวายเทียนพรรษา
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(27-06-2557)
ป.6 ฟังวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(27-06-2557)
ป.5 ไปบริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนราชานุกูล
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(27-06-2557)
การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน
(26-06-2557)
ป.3 ไปบริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(26-06-2557)
ป.1 ไปบริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(26-06-2557)
ป.4 ไปบริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25-06-2557)
ป.2 ไปบริจาคเงินให้กับบ้านราชวิถี
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(24-06-2557)
นักเรียน ป.5- ป.6
รับฟัง ธรรมบรรยาย
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
จาก พระอาจารย์ทรัพย์ชู
วัดอัมพวัน ราชวัตร
(24-06-2557)
นักเรียน ป.3- ป.4
รับฟังธรรมบรรยาย
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
จาก พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
(24-06-2557)
นักเรียน ป.1- ป.2
รับฟังธรรมบรรยาย
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
จาก พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
(24-06-2557)
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
(23-06-2557)
ป.4 ถวายสังฆทานพระอาจารย์
ในโครงการวัดสู่โรงเรียน
ปีการศึกษา 2557 (23-06-2557)
การแสดง ศุกร์สโมสร
ครั้งที่ 1/ 2557
(20-06-2557)
ป.6 ไปบริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
รามอินทรา
(20-06-2557)
การเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน
(17-06-2557)
การบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
(17-06-2557)
ตัวแทนคณาจารย์และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา
เนื่องในวันอานันทมหิดล
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
(9-06-2557)
กิจกรรม ร่วมใจ ช่วยกันลดโลกร้อน
(5-06-2557)
กิจกรรมมงคลชีวิต ป.6
(2-06-2557)
กิจกรรมทั่วไป
งานเลี้ยงปิดเทอมระดับอนุบาล
(6/03/58)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้น ป.6
(6/03/58)
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ
ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์
โดย ผู้บริหารและคณาจารย์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(17/02/58)
สายภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม
Happy Valentine's Charity 2015
(12/02/58)
บุคลากรรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เขต 5 กทม
(12/02/58)
ตลาดนัดดำเนินสนุก
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(14/01/58)
รายการก่อนบ่ายสบายใจครั้งที่ 57
พิณแก้ว โดยคุณวีระพงษ์ ทวีศักดิ์
(14/01/58)
สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่...
สุขสันต์รับวันเด็ก 2558
(9/01/58)
การศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม
กับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ของคณะครูจากโรงเรียน
วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี และจากโรงเรียนศิริมงคลศึกษา
จ.นนทบุรี
(11/11/57
)
การประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3 และงานแถลงข่าว
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์"
(8/11/57
)
รายการศุกร์สโมสร
และการประกวดแฟนซี Halloween
(31/10/57)
กิจกรรมดนตรีในสวนโดยสภานักเรียน
ต้า พาราดอกซ์และ วง Lynx
และการประมูลของดารา
(12/09/57)
อาจารย์นิสิตอำลานักเรียน
(11/09/57)
การแสดง ก่อนบ่ายสบายใจ
ครั้งที่ 55
(29/08/57)
ผู้บริหารจากโรงเรียน Southwell
School และ St Paul' Collegiate
School ประเทศนิวซีแลนด์
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
(18/08/57)
คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียน
เข้ารับการตรวจมวลกระดูกและ
ระดับไขมันในร่างกาย พร้อมรับคำแนะนำการดูแลสุขภาพ
ในโครงการ สุขภาพดีที่สาธิตจุฬาฯ
โดยทีมแพทย์นักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
(1-08-2557)
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
Study Tour for General Service
Staff in Republic of Korea
(2-6-07-2014)
พิธีเปิดห้องสหกรณ์ร้านค้า
ปรับปรุงใหม่
โดยสมาคมนักเรียนเก่า
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2-07-2557)
คณะครูจากกัมพูชาเข้าสังเกตการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
และวิทยาศาสตร์ ป.4
(2-07-2557)
คณาจารย์และบุคลากร
ศูนย์นวัตกรรมทางการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมการเรียนการสอน
และศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษาสมัยใหม่ในชั้นเรียน
(1-07-2557)
ป.1 รับการตรวจสุขภาพ
โดยคุณหมอ
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(24-06-2557)
คณะครูจากโรงเรียน
วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี และโรงเรียนศิริมงคลศึกษา จ.นนทบุรี มาศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม
(23-24-06-2557)
ประชุมกรรมการอำนวยการ
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 "จามจุรีเกมส์" ครั้งที่ 1
(21-06-2557)
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 56 ปี
(20-06-2557)
การแสดง ก่อนบ่ายสบายใจ
โดย นักเรียนตาบอด
จากโรงเรียนธรรมมิกวิทยา
จ.เพชรบุรี
(20/06/57)
คณะครูโรงเรียนมณีวรรณวิทยา
จ.ระยอง ศึกษาดูงานโรงเรียน
(19/06/57)
นักเรียนไปชมภาพยนตร์
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนยุทธหัตถี
ที่ SF cinema city MBK
(12-06-2557)
รับเพื่อนพ้องพี่น้อง ป.1 (CUD 61)
(7-06-2557)
นักเรียนรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่
(29/05/57)

รายงานประจำปี 2555
อาจารย์และผู้สนใจ สามารถหาอ่านได้ที่
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
(ปก) l ส่วนบทนำ สารบัญ l ส่วนที่ 1 l ส่วนที่ 2 l ส่วนที่ 3 l ภาคผนวก
(สามารถติดตามอ่านได้ที่ห้องสมุด)
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742