Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
กลับหน้ารวมกิจกรรม
  กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560 สาธิตจุฬาฯ ร้อยใจรักและถวายอาลัย ร่วมใจทำความดีตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9
 (ฐานการเรียนรู้ ภาคบ่าย) Satit Chula 2017 New Year activity in remembrance of the beloved King Rama 9 and joining  
  in to do good deeds following His Majesty's footsteps Learning activity (afternoon) (23/12/2559) 
 / กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
   1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13
enlarge picture Click ที่รูปเพื่อขยาย
   1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13
enlarge picture Click ที่รูปเพื่อขยาย
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742